Stamboom Hoogerbeets

<image>
Wapen van Hoogerbeets
Hoorn
<image>
Beets, Noord-Holland
<image>
Wapen van Hoogerbeets
Leeuwarden
 

De naam Hoogerbeets, vroeger ook gespeld als Hogerbeets, vindt haar oorsprong in het Noord-Hollandse plaatsje Beets in het Dregterland. Volgens Velius (Kroniek van Hoorn) kwam de familie van Heyndrik (~1430) van een hofstede ten Oosten van de kerk. Mogelijk is de familienaam afgeleid van dit Oostelijke deel van Beets, dat het Hoge Beets werd genoemd. Ofschoon de naam Hogerbeets reeds in de vroegste vermeldingen van de DTB van Hoorn voorkomt, zien we in een notariële acte uit 1589 nog de naam Rombout van Hoge Beets.

Dirck Heyndricxsz vestigde zich eind vijftiende of begin zestiende eeuw in Hoorn, alwaar zijn zoon Heyndrick Dircxsz tussen 1515 en zijn dood in 1543 afwisselend wethouder en burgemeester was. Kleinzonen van Heyndrick waren o.a. de welbekende raadpensionaris van Leiden Rombout Dircxsz en diens neef, de arts en dichter Pieter Pietersz, later ook Petrus genoemd, die in Hoorn zeer geliefd was. Als arts viel hij in 1599 zelf ten prooi aan de pest.

<Pieter Hoogerbeets> <Rombout Hoogerbeets> <Hillegonda Wentzen> <Gerbrant Buyk> <Reynoutgen Hoogerbeets>
Pieter Hoogerbeets
Rombout Hoogerbeets
Hillegonda Wentzen
Gerbrant Buyck
Reynoutgen Hoogerbeets

In de late 16e en vroege 17e eeuw vestigden nakomelingen van dit Hoornse geslacht zich in andere plaatsen in de provincie, voornamelijk richting de Beemster en Amsterdam. In de verschillende archieven staan echter vaak alleen patroniemen vermeld, wat het zeer lastig maakt om nakomelingen te traceren. Het beeld wordt duidelijker rond het einde van de 17e eeuw als gegevens in met name DTB's gedetailleerder worden. Helaas zijn ook veel gegevens van o.a. kerken verloren gegaan door brand.

Het is wellicht moeilijk voor te stellen dat het met de hoeveelheid beschikbare gegevens nog steeds niet mogelijk is om de latere en huidige takken te verbinden met de oorspronkelijke stamboom van Hoorn. Toch kan geen van de drie stamvaders, Claes, Jan en Tijs defintief worden verbonden met een tak van de oorspronkelijke stamvader Heyndrick.

De tak van Tijs komt het dichtste bij met een geboortejaar ergens rond 1580. Echter, wat de naam van zijn vader c.q. patroniem was is onbekend. Dit geldt ook voor Jan(~1595) en Claes (~1610). Helaas is het stamboomfragment van Velius te sumier en lijkt het erop dat hij alleen de leden van de stamboom vermeldde die bekend waren. Ongetwijfeld hadden deze leden broers en zusters. Zo zien we in een huwelijksregistratie van 1627 de naam Dirck Reijnersz Hogerbeets, wat erop lijkt te wijzen dat er naast de eerder genoemde stamvaders ook een Reijner Hoogerbeets is geweest. Onderzoeken we de DTB van Hoorn, die aanvangt in 1579, dan vinden we slechts één Reijner die in de betrekking hebbende periode een zoon Dirck had, ene Reijner Gerritsz... Tenzij enkele waardevolle notariële acten opduiken die meer informatie geven over de families Hoogerbeets van de 16e eeuw, zullen we er waarschijnlijk nooit achter komen hoe de vroegste stamboom precies in elkaar steekt. Een andere mogelijkheid is dat we te maken hebben met één of meerdere stamvaders die ook uit het Hoge Beets afkomstig zijn en daardoor dezelfde achternaam gingen dragen.

Hoofdtakken

Deze tak vindt zijn oorsprong in Beets, beginnend met Heyndrick (Hoogerbeets) en zijn zoon Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets, die zich vóór 1515 in Hoorn vestigde. Nochthans kan niemand die tegenwoordig de naam Hoogerbeets of Hogerbeets draagt met zekerheid worden verbonden met deze oorspronkelijke stamboom, waarvan de laatst bekende telg, Heijndrick Jansz in 1643 te Hoorn werd gedoopt.

Veel onderzoek naar voorouders van deze tak is gedaan door Janny van der Hulst en Frank Hoogerbeets.

Deze tak begint in de tweede helft van de 16e eeuw met Tijs (Hoogerbeets). Via zijn zoon Jan Tijsz vestigden nazaten zich in de 17e eeuw in de Beemster en van daaruit in Edam, Zaandam en Amsterdam. Vanuit Amsterdam ontwikkelde zich in de 20e eeuw een tak in de Verengde Staten.

Veel onderzoek naar voorouders van deze tak is gedaan door Frank Smit, Klaas Zijp en Janny van der Hulst.

Dit is een grote tak die waarschijnllijk eind 16e eeuw begint bij Jan (Hoogerbeets), wiens kleinzoon Harman in Haarlem hertrouwde met Grietje Jansz en daarmee de stamvader werd van de omvangrijke stamboom Hoogerbeets in Haarlem. In de 20e eeuw vinden we nazaten in Schotland, Canada en de Verenigde Staten.

Onderzoek naar voorouders van deze tak is met name gedaan door Janny van der Hulst en Frank Hoogerbeets.

Deze tak begint in de eerste helft van de 17e eeuw met Claes (Hoogerbeets). Aanvankelijk vinden we nazaten in Oostzaandam. Vanuit Zaandam ontwikkelde zich een tak in Amersfoort die zich weer splitste naar Leeuwarden en Tiel.

Onderzoek naar voorouders van deze tak is o.a. gedaan door Frank Smit, Mary Alers (Zaandam), Willem Hoogerbeets, Janny van der Hulst en Frank Hoogerbeets.

Fragmenten

Huwelijken en gezinnen die (nog) geen aansluiting hebben op één der bovengenoemde takken:

Privacy Verklaring

Sinds mei 2018 is de wetgeving op privacy aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor stamboom-publicaties. Strikt genomen mag niemand zonder toestemming van de betreffende persoon diens gegevens openbaar maken. De gegevens van levende personen op hoogerbeets.net zijn zorgvuldig verzameld en gepubliceerd met toestemming van de betreffende persoon/familie. Hebt u zich bedacht en wilt u dat uw gegevens van de website worden verwijderd, neem dan contact op met de website beheerder via onderstaand email-adres. Uw gegevens worden dan binnen enkele dagen verwijderd.

Informatie

Deze website is een initiatief van Frank Hoogerbeets. In 2000 en 2001 had hij veel informatie verzameld, in archieven verspreid over het land, maar vooral ook van mensen die in het verleden veel onderzoek hadden gedaan en bereid waren al hun gegevens te delen. Het resultaat is een weelde aan informatie die mede dankzij het gratis genealogieprogramma Personal Ancestral File (PAF) digitaal kon worden verwerkt. Welliswaar is de ontwikkeling en ondersteuning van dit programma sinds 2013 gestopt, maar het wordt nog steeds gebruikt om de stamboom bij te werken. U kunt een kopie van de laatste Engelstalige versie hier downloaden.

Voor informatie, aanvullingen en correcties kunt u contact opnemen met Frank Hoogerbeets: info@hoogerbeets.net. Bij referenties graag het nummer voor de naam van de betreffende persoon vermelden.


Webdesign by Frank Hoogerbeets © 2002-2022
laatst bijgewerkt op 27 januari 2022